જમીનના જૂના રેકોર્ડ મળશે હવે ઓનલાઈન

રેકોર્ડ જોવા અહિયા ક્લિક કરો

જમીનનો રેકર્ડ જોવા માટે https://anyror.gujarat.gov.in વેબ-સાઇટ સિવાય મહેસૂલ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય ની અન્ય કોઇ વેબ-સાઇટ કે મોબાઇલ એપ નથી. જેની ખાસ નોંધ લેવી

સુચના

Types Of AnyRoR 7/12

- VF7 - VF 8A - VF6 - 135D

વધુ માહિતી માટે ઓફિશિયલ સાઈટ ખોલો

Type of Land Records

– VF6 or Village Form 6 – VF7 or Village Form 7 – VF8A or Village Form 8A

રેકોર્ડ જોવા અહિયા ક્લિક કરો