માનવ ગરીમા યોજના 2022

Category

A condensed guide to minimalism

By Mary Apartment

June 29, 2020

માનવ ગરિમા યોજના 2022

ગુજરાત સરકારના સામાજિક અને અધિકારીતા વિભાગ (SJED) હેઠળ ઘણા પેટા વિભાગ કાર્યરત છે.

યોજનાનો હેતુ

રાજ્યના અનુસુચિત જાતિના લોકો, સામાજિક અને શૈક્ષણીક રીતે પછાત વર્ગ, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ, વિચરતી અને વિમુક્તિ જાતિના લોકો તથા લઘૂમતી તેઓનું જીવન સન્માન પૂર્વક તેમજ ગરીમા પૂર્ણ જીવી શકે તે માટે આ યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે

આવક મર્યાદા

ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે 1,20,000/- (એક લાખ વિસ હજાર) અને શહેરી વિસ્તાર માટે 1,50,000/- (દોઢ લાખ) નક્કી કરવામાં આવી છે.

ઉમર મર્યાદા

માનવ ગરિમા યોજના / માનવ ગરીમા યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે વયમર્યાદા 18 થી 60 વર્ષની કરવામાં આવી છે

કોને સહાય મળવાપાત્ર છે?

- સામાજિક શૈક્ષણીક રીતે પછાત વર્ગના લોકો - આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો - લઘુમતી અને વિચરતી, વિમુક્ત જાતિના લોકો