વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી

કુલ જગ્યા

102

લાયકાત

પોસ્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ લાયકાત આપેલ છે જે જોવા માટે અમારી પોસ્ટ જોવો

ઉમર, પગાર

કેટલી ઉમર સુધીના ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે અને કી પોસ્ટનો કેટલો પગાર વગેરે માહિતી માટે અમારા આર્ટીકલ જોવો

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં આવેલ ભરતી માટે અરજી કરવા માટે