અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો
 

GSSSB Bin Sachivalay Clerk Syllabus 2022 | Bin Sachivalay Clerk Syllabus 2022

GSSSB Bin Sachivalay Clerk Syllabus 2022 : Bin Sachiavalay Clerk and Office Assistant Exam Syllabus available in official site. All candidates apply successfully in Bin Sachivalay Clerk Exam 2022. Candidates can check Bin Sachivalay Clerk Syllabus 2022 for use in Exam. In this time all candidates find syllabus of Bin Sachivalay Clerk 2022. so we provide GSSSB Bin Sachivalay clerk Syllabus 2022 and GSSSB Bin Sachiavalay Clerk Exam Pattern 2022.

GSSSB Bin Sachivalay Clerk Syllabus 2022

Post Name

GSSSB Bin Sachivalay Clerk Syllabus 2022

Post Type

Syllabus

Organization

GSSSB (Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal)

Official Web Site

https://gsssb.gujarat.gov.in

Post Date

23-11-2022

Bin Sachivalay Clerk Exam Syllabus 2022

Welcome my site MYOJASUPDATE. GSSSB Exam Syllabus page, Viewer of this page can get the complete details in sequence of Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal Exam Syllabus 2022 and GSSSB Exam Paper Pattern. As you know syllabus of written exam will be must to get good marks in examination. From any exam Syllabus you can prepare to yourself in Superior mode. Syllabus of GSSSB any exam is shows you that which areas question will be in question paper.

GSSSB Exam Syllabus 2022

Its gives you an extra ordinary benefits when you sit in exam. After seeing the exam syllabus you have got an idea of you exam paper. It is also save your waste of time in exam. So take it seriously and improve your way to crack the examination.

Office Assistant Exam Patter 2022 / GSSSB Bin Sachivalay Clerk Syllabus 2021

So below we are provide you GSSSB Bin Sachivalay Clerk Syllabus 2022 and GSSSB Bin Sachivalay Clerk Exam Pattern 2022. You can practice and prepare to your self with the help of this exam syllabus & exam pattern. 

GSSSB Bin Sachivalay Clerk Exam Pattern 2022

Part – 1 : Written Exam (Total : 200 Question – 200 Marks – 2 hours)

 • History and Culture of Gujarat : 25 Marks
 • Gujarati Grammar : 25 Marks
 • English Grammar : 25 Marks
 • India and Gujarat Current Affairs, Science and Technology, Aptitude Quantitative : 50 Marks
 • Compute theory (Appendix – G) : 25 Marks
 • Public Administrator and Indian Constitution : 50 Marks 
GSSSB Bin Sachivalay Clerk Syllabus 2021

Part -2 Computer Proficiency (Efficiency Test) (100 Marks – 1.30 Hours)

 • Gujarati Typing Test : 20 Marks
 • English Typing Test : 20 Marks
 • Computer Practical Test (Appendix – H) : 60 Marks 
GSSSB Bin Sachivalay Clerk Syllabus 2021

GSSSB Bin Sachivalay Clerk Syllabus 2022

Bin Sachivalay Clerk History of Gujarat Syllabus

 • The Dinosaur Era
 • Prehistoric Perod
 • Indus Valley Civilization (Culture)
 • Mythological Era
 • Maurya Era
 • Anumaurya Era
 • Guptavansh
 • Maitrakvansh 
 • Chavdavansh
 • Solankivansh
 • Vaghelavansh
 • Dilhi Sultanate
 • Rules of Independent Sultans in Gujarat
 • Mughal Sultanate in Gujarat
 • Maratha Era in Gujarat
 • East India Company Era
 • The Era of British Crown
 • kigdom
 • other topic in Gujarat history

Bin Sachivalay Clerk Culture of Gujarat Syllabus

 • Author and Literature
 • Fairs of Gujarat
 • Gujarat Costume
 • Gujarat GK
 • Ancient Name

Bin Sachivalay Clerk Geography of Gujarat Syllabus

 • Land of Gujarat
 • District and Border
 • Geographical Nick name
 • Lakes of Gujarat
 • Wow and Wells
 • Rivers of Gujarat
 • Palaces of Gujarat
 • Libraries of Gujarat
 • Mountains and Peaks of Gujarat
 • Climate of Gujarat
 • Cities along the river in Gujarat
 • Gujarat Irrigation Schemes
 • Land of Gujarat 
 • Agriculture of Gujarat
 • Vegetation of Gujarat
 • Sanctuaries, National Parks and Protected Areas of Gujarat
 • Livestock
 • Animals and Birds
 • Fisheries
 • Mineral resources of Gujarat
 • Important Day

Bin Sachivalay Clerk Gujarati Grammar Syllabus

 • Sangna ane tena Prakaro
 • Purv Pratyay ane par Pratyay
 • visheshan ane tena prakaro
 • vakyma arth vyastha
 • ling vyashtha ane tena arth
 • kriya visheshan
 • nipat
 • kartari ane karmani vakyo
 • prerak vakyo
 • samas
 • vibhakti
 • krudant
 • alankar
 • chhand
 • other Gujarati grammar topic

Bin Sachivalay Clerk English Grammar Syllabus

 • Spelling Test
 • Sentence Arrangement
 • Error and Corruption (Underline Part)
 • Transformation
 • Passage Completion
 • Preposition
 • Sentence Improvement
 • Spotting Errors
 • Antonyms
 • Homonyms
 • Synonyms
 • Word Formation
 • Direct and Indirect Speech
 • Active and Passive Voice
 • Para Completion
 • Idioms and Phrases
 • Substitutions
 • Joining Sentence
 • Theme Detection
 • Topic Rearrangement of Passage
 • Error Correction (Phrase in Bold)
 • Fill in the blanks
 • Data Interpretation
 • Spelling Test
 • Sentence Completion
 • Sentence Arrangement

Bin Sachiavalay Clerk India and Gujarat Current Affairs

 • Gujarati News Paper Cutting
 • Daily Update
 • National News
 • Gujarat News
 • International News
 • Sport News
 • Politics News
 • Economy News
 • Awards 

Bin Sachiavalay Clerk Science and Technology Syllabus

 • Physics Topic
  • Unit
  • Speed
  • Work, Energy and power
  • Gravitation
  • Pressures
  • Float
  • Force
  • Viscous
  • Elasticity
  • Wave
  • Heat
  • Light
  • Power
  • Magnetism
  • Atom Physics
  • Radioactivity
  • Nuclear Fission 
  • Cosmology
  • Arithmetic Devices
 • Chemistry Topic
  • Matter
  • Atomic Structure
  • Gaseous Behaviors
  • Classification of Elements
  • Chemical Bond
  • Oxidation and Reducation
  • Acid, Salt and other
  • Merger
  • Carbon
  • Fuel
  • Metals
  • Non-Metals
  • Human made Adept
  • Catalysis
 • Biology
  • Cell Biology
  • Genetics
  • Bio-Development
  • Botany
  • Pollution
  • Zoology
  • Human Body
  • Nutritional Supplement
  • Human Diseases

Bin Sachiavalay Clerk Aptitude Quantitative Syllabus

 • Simplification
 • Profit and Loss
 • Simple Interest
 • Average
 • Square Roots
 • Probability
 • Pipes and Cisterns
 • Partnership
 • LCM and HSF
 • Compound Interest
 • Number and Ages
 • Trains Problem
 • Percentage
 • Volume and Surface Area
 • Races and Game
 • Quadratic Equation
 • Ratio and Proportion
 • Computation of all Numer
 • Number Series
 • Time and Distance
 • Decimal and Fractional
 • Relationship between Number
 • Discount
 • Simple Equation
 • Boats and Streams
 • Problem Number
 • Number and Age
 • Areas
 • Volumes
 • Chart Table
 • Time and Work
 • Reasoning and other topic

Bin Sachiavalay Clerk Compute theory (Appendix – G) and (Appendix – H)Syllabus

 • Computer Introduction Related Question
 • History of Computer
 • Type of Network
 • Type of Topology
 • Operation System Base Question
 • Hardware Related Question
 • Internet, Hacking, Database, Security and virus Related Question
 • MS Office Package 
 • Operating System and office Productivity Tools
  • Microsoft Windows
  • MS Word – including Advanced Features
  • MS Outlook
  • File and Folder Management
  • Internet Familiarity, Usages and E-mail
  • Understanding Wide Area Network, Wireless LAN and connecting LAN to WAN
  • Information on Internet explorer usages and various options / setting available
  • Overview & Usages ofof PDF
  • Microsoft Office
 • Microsoft Office Indic (Gujarati)
  • Introduction about MS Office Indic
  • Introduction about Desktop, Mouse, Keyboard, etc.
  • How to start Word? Methods of starting Word
  • How to Change Language English to Gujarati
  • Introduction about the Gujarati Keyboards
  • Introduction about the Gujarati IME, Difference between Remington and Transliteration K/B
  • How to operate the K/B what is Transliteration K/B
  • How to type different Characters and Words from Transliteration K/B
  • How to use IME help? How to use spelling grammars check in Gujarati?
  • What is smart Tag? What is thesaurus?
  • How to change the menu from English to Gujarati
  • Convert the ASCII font to Unicode from TBIL Converter
 • Troubleshooting, Installation and Best practices
  • Understanding Storage devices.
  • How to use a DVD/CD/ROM and floppy
  • Burning DVD/ CD
  • Taking data on and from a flash drive, pen drive.
  • Using data and resources from a Local Area Network
  • Using FTP for uploading and downloading of Data from the Internet
  • Information on Scanner and Scanner Software usage / Configuration
 • Installations
  • Installing basic software’s like MS Office, etc
  • CD Burning Software (Nero, etc)
  • Installing or adding printers
  • Installing or adding Fonts
  • Installing sound drivers
  • Installing drivers for any new hardware
  • Installing new software and removing them using the control panel
 • Best Practices
  • General Security concepts (Covering orientation on the criticality of the password protection, guidelines on forming new passwords, guidelines on protection, of the assigned accounts)
  • Disk Cleanup
  • Regular updating of anti virus software
  • Scan disk
  • Backups in detail including the following :
   • Backup through Application
   • Backup through Utilities and Tools.
   • Record Retention
 • Troubleshooting
  • Troubleshooting Tools
  • Troubleshooting Viruses
  • Troubleshooting Fundamentals
  • Problems that keep a computer from starting
  • Troubleshooting OS, Network
  • Problems after a Computer Boots
 • Practical Test 
  • Preparing a tender notice in word file : 30 Marks
  • Preparing a slide for presentation based on data provided : 10 Marks
  • Preparing an excel spreadsheet and answering an arithmetic problem : 10 Marks
  • Error check and spelling correction in given word document and other functions : 10 Marks
   • Comment remove
   • Spelling Check
   • Bold – Remove (Rewriting Paragraph), etc.

Bin Sachiavalay Clerk Public Administrator Syllabus

 • Public Administrator History
 • Financial Management
 • Government Organization
 • Election

Bin Sachiavalay Clerk Indian Constitution Syllabus

 • Introduction of Indian Constitution
 • Total Artical 
 • Fundamental Rights
 • Union Rules
 • State Rules
 • Organization Rules

GSSSB Bin Sachivalay Clerk Exam Date 2022

 • Exam Date 13-02-2022

GSSSB Bin Sachivalay Clerk Syllabus 2022

Leave a Comment

 • https://emasoum.oum.edu.my/files/ovo99/
 • https://emasoum.oum.edu.my/files/situs288/
 • https://emasoum.oum.edu.my/files/vwslot/
 • https://firstpoint.rawlinzdesigns.co.ke/public/themes/hmslot99/
 • https://camsys.aiu.edu.my/lineslot88/
 • https://camsys.aiu.edu.my/assets/vwslot/
 • https://camsys.aiu.edu.my/files/redslot88/
 • https://fp.forest.go.th/rfd_app/g/lineslot88/
 • https://fp.forest.go.th/fx/reds/
 • https://ssb.go-doe.my.id/asset/situs288/
 • https://frms.felda.net.my/uploads/hmslot99/
 • https://apelq.oum.edu.my/images/cuan288/
 • https://liviupascaniuc.eu/images/Situs288/
 • https://fortrain.forestry.gov.my/app/maxwin288/
 • https://asbj.aiu.edu.my/images/reds/
 • toto slot
 • slot dana
 • http://salary.moe.go.th/upload/situs288/
 • http://salary.moe.go.th/include/vwslot/
 • http://salary.moe.go.th/include/ovo99/
 • http://train.opsmoe.go.th/upload/redslot88/
 • http://sso.sueksa.go.th/upload/situs288/
 • http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th/assets/cFiles/vwslot/
 • https://crm21.vesindia.org/j99slot/
 • https://contabilsistem1.com.br/oyo88/
 • https://petrolcentro.com/rrslot88/
 • https://teneriasanjose.com/redslot88/
 • https://e-license.dsd.go.th/dev/cuan288/
 • https://tempahan.mbpp.gov.my/css/cuan288/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/storage/xmahjong/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/docs/scatterhitam/
 • https://tagihan.iainptk.ac.id/public/j200m/
 • https://tagihan.iainptk.ac.id/public/situs288/
 • https://e-rekrut.llm.gov.my/style/xline/
 • https://e-rekrut.llm.gov.my/fonts/vwslot/
 • https://ppid.bontangkota.go.id/js/berita/amahjong/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/vendors/zred/
 • slot mahjong
 • j200m
 • slot pulsa
 • https://el-hadaf.com.sd/vwslot/
 • https://legalprudent.in/situs288/
 • https://retigcol.lat/olxslot/
 • https://mednetsolution.com/
 • https://superwit.com/reds/
 • https://el-hadaf.com.sd/vwslot/
 • https://legalprudent.in/situs288/
 • https://retigcol.lat/olxslot/
 • https://mednetsolution.com/
 • https://superwit.com/reds/
 • https://crm21.vesindia.org/images/cuan288/
 • https://contabilsistem1.com.br/es/cuan288/
 • https://retigcol.lat/img/cuan288/
 • https://legalprudent.in/assets/cuan288/
 • https://mednetsolution.com/cuan288/
 • https://vivaldigroup.cl/situs288/
 • https://zibex.co.rs/vwslot/
 • https://etauliah.mais.gov.my/pictures/vwslot/
 • https://etauliah.mais.gov.my/documents/ovo99/
 • https://njm.kpdn.gov.my/ovo99/
 • https://njm.kpdn.gov.my/redslot88/
 • https://docker.pnru.ac.th/-566430122523117/ovo99/
 • https://superwit.com/lineslot88/
 • https://superwit.com/ovo99/
 • https://docker.pnru.ac.th/-215810122523007/ovo99/
 • https://docker.pnru.ac.th/-215810122523007/situs288/
 • https://docker.pnru.ac.th/-215810122523007/lineslot88/
 • https://beautylatory.com/lineslot88/
 • https://beautylatory.com/ovo99/
 • https://beautylatory.com/rrslot88/
 • https://beautyratory.id/coba/redslot88/
 • https://beautyratory.id/coba/vwslot/
 • https://beautyratory.id/coba/situs288/
 • http://beautystory.id/ovo188/
 • http://beautystory.id/ovo99/
 • http://raypack.id/ovo99/
 • http://raypack.id/j99slot/
 • http://raypack.id/rrslot88/
 • http://rayandra.com/lineslot88/
 • http://rayandra.com/situs288/
 • https://www.appiliate.my/public/rrslot88/
 • https://www.appiliate.my/public/ovodewa/
 • https://www.appiliate.my/public/j99slot/
 • https://sheluna.id/ovo99/
 • https://sheluna.id/slot88ku/
 • https://beautylatoryclinic.com/redslot88/
 • https://beautylatoryclinic.com/ovo99/
 • http://beautystory.id/rrslot88/
 • http://woedy.id/wp-content/themes/situs288/
 • https://tipsbranding.id/wp-content/plugins/redslot88/
 • https://tipsbranding.id/wp-content/vwslot/
 • https://dianindahabadi.com/lineslot88/
 • https://dianindahabadi.com/ovo99/
 • https://sheluna.id/wp-content/situs288/
 • https://sheluna.id/wp-content/themes/ovo99/
 • http://lunaderm.id/ovo99/
 • http://lunaderm.id/vwslot/
 • http://shegeulis.com/wp-content/vwslot/
 • http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th/assets/FILES/ovo99/
 • https://academy.intesh.com.my/wp-includes/vwslot/
 • https://academy.intesh.com.my/wp-content/slot88ku/
 • http://sckosmetika.com/wp-content/ovo99/
 • https://sckosmetika.com/situs288/
 • https://intesh.com.my/vwslot/
 • http://ejams.jtm.gov.my/lineslot88/
 • http://ejams.jtm.gov.my/redslot88/
 • https://intesh.com.my/wp-includes/redslot88/
 • https://semce.com/lineslot88/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/lineslot88/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/situs288/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/redslot88/
 • https://archives.daffodilvarsity.edu.bd/public/css/cuan288/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/js/cuan288/
 • https://damrongdhama.chiangraipao.go.th/images/dana/
 • https://damrongdhama.chiangraipao.go.th/images/totoslot/
 • https://damrongdhama.chiangraipao.go.th/images/pulsa/
 • https://ops.chiangraipao.go.th/images/thailand/
 • https://ops.chiangraipao.go.th/images/bet200/
 • https://ops.chiangraipao.go.th/images/cuan288/
 • http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th/assets/FILES/situs288/
 • https://mytgp.ihm.moh.gov.my/xline/
 • https://oleoleindonesia.com/wp-content/lineslot88/
 • https://chiangraipao.go.th/dtoc/redslot88/
 • http://nunaluna.com/lineslot88/
 • https://data.yst2.go.th/edpa66/main/upload/vwslot/
 • http://mykloon.id/lineslot88/
 • http://www.tungkula.go.th/nongyueng/users/vwslot/
 • http://nongyai.go.th/nongyai/users/situs288/
 • https://pvnweb.dpt.go.th/web-upload/redslot88/
 • https://bcp3.nbtc.go.th/vwslot/
 • https://mytgp.ihm.moh.gov.my/vwslot/
 • https://chakraval.com/sweetalert-master/situs288/
 • https://mytgp.ihm.moh.gov.my/situs288/
 • https://chakraval.com/sweetalert-master/sdana88/
 • https://chakraval.com/sweetalert-master/dist/jp88/slotgacor/
 • https://bcp3.nbtc.go.th/lineslot88/
 • http://www.tungkula.go.th/nongyueng/users/redslot88/
 • https://kangwendra.com/line/
 • http://nongyai.go.th/nongyai/theme/lineslot88/
 • http://mells.id/cuan288/
 • http://riselogistics.id/wp-content/cuan288/
 • https://eproject.mnre.go.th/uploads/line88/
 • http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/jpgraph/src/maxwin288/
 • http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/redslot88/
 • http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/xline/
 • http://wawasuh.com/wp-content/themes/situs288/
 • https://sipedia.unuha.ac.id/assets/js/
 • https://sipedia.unuha.ac.id/files/lmahjong/
 • https://sipedia.unuha.ac.id/storage/pulsa/
 • https://www.dresstoimpress.pk/slotjp88/
 • https://eproject.mnre.go.th/assets/icons/slotjp88/
 • https://pg.ruet.ac.bd/la-assets/js/brand/jp88/
 • https://galilayaonline.com/slotgacor8/
 • https://www.firmarehberikonya.com/css/home-map/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/spakp/vwslot/
 • https://pvnweb.dpt.go.th/web-upload/menudata/slotresmi/
 • https://www.pornchai-th.com/agenslotgacor/
 • https://eproject.mnre.go.th/uploads/line88/
 • http://woedy.id/lineslot88/
 • https://salary.moe.go.th/cache/xline/
 • https://bureausrs.moe.go.th/scout_admin/appointment_file/situs288/
 • https://bureausrs.moe.go.th/scout_admin/awards_file/vwslot/
 • https://www.firmarehberikonya.com/images/
 • http://iptrans.org.br/includes/
 • http://iptrans.org.br/images/
 • https://bureausrs.moe.go.th/scout_admin/awards_file/redslot88/
 • https://pg.ruet.ac.bd/la-assets/lineslot88/
 • https://pg.ruet.ac.bd/css/vwslot/
 • https://pg.ruet.ac.bd/temp/situs288/
 • https://monalisa.bkkbn.go.id/assets/schitam/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/spakp/lineslot88/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/vendor/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/spakp/vwslot/
 • https://moneyforcar.es/
 • https://gve.com.pg/
 • https://navenezuela.org/css/
 • https://bhabinsa.dingkoding.com/css/web/
 • https://pqw.dae.gov.bd/dae_plant_quarantine/app/webroot/web/
 • https://ejawatanlmm.kedah.gov.my/web/
 • https://e-rekrut.llm.gov.my/web/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/web/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/web/
 • https://sigesit.big.go.id/storage/
 • https://sigesit.big.go.id/assets/toto/